LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2019-2020

Tháng Một 14, 2020 11:55 sáng

IMG_4540 IMG_4541 IMG_4545 IMG_4546 IMG_4547 IMG_4548 IMG_4549 IMG_4550 IMG_4551 IMG_4552 IMG_4553 IMG_4554 IMG_4555 IMG_4556 IMG_4557 IMG_4558 IMG_4559 IMG_4560 IMG_4561 IMG_4562 IMG_4563 IMG_4564 IMG_4565 IMG_4566 IMG_4567 IMG_4568 IMG_4569 IMG_4570 IMG_4571 IMG_4572 IMG_4573 IMG_4574 IMG_4575 IMG_4576 IMG_4577