IMG_3495

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6. NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG THCS BA ĐỒN                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc                                          …